Core Values


Iman yang Mengakar
Deep Rooted Īmān [TAQWIYAH AL-ĪMĀN]
Akhlak yang Mulia
Perfection of the Character [MAKĀRIM AL-AKHLĀQ]
Rahmat bagi Semesta
Compassion for Allah’s Creation [RAHMATAN LI AL-’ĀLAMĪN]
Menyebarkan Kedamaian
Spreading the Peace [IFSHĀ’ AL-SALĀM]
Memakmurkan Bumi
Prospering the Earth [ISTI’MAR AL-ARDH]
Memenangkan Kehidupan
Winning the Life [AL-FAWZ BI AL-HAYĀH]